Катынь под Рейхстагом

Катынь под Рейхстагом

Помнят ли в современной Польше о величайшем триумфе польского орудия ХХ века, когда польский флаг вместе с русским реял над столицей мировой военной сверхдержавы — тысячелетним Рейхом? Казалось бы — вот он, повод вспомнить о славянском братстве, сломавшем хребет исконному противнику. Чем же не повод для общей гордости и примирения?

Но… Сейчас предпочитают вспоминать не о боевом братстве и победе над тысячелетним противником всех славян. Вспоминают Берлин и май 1945, пишут сенсационные статьи и снимают исторические передачи совершенно о другом.

О польских бойцах, что первыми взяли Рейхстаг и водрузили на нем польский флаг, но были расстреляны превосходящими силами российских…

Ах так не поверить такому свидетельству:

«Nasi żołnierze zostali skoszeni serią czy to bądź z maxima czy pm-u po zawieszeniu Polskiej flagi na dachu Reichstagu. Mój wujek ś.p. Mieczysław Kossakowski z Tykocina przeszedł cały szlak Lenino — Berlin w zwiadzie jednej (nie pamiętaj w tej chwili której a czarować nie będe)z dywizji 1DP w oddziale zwiadu. Trzykrotnie uciekł z niewoli podczas wykonywania misji bojowych, kilka razy ranny i odznaczany ale mniejsza o to. Za czasów jeszcze «komuny» w wielkiej rodzinnej tajemnicy opowiadał jak był naocznym świadkiem tego jak nasi chłopcy pierwsi wbiegli na dach zawieszając Polską flagę i po chwili część z nich został zastrzelona przez nadbiegających do bramy rosjan. Na placu przed bramą wywiązała się krótka i zażarta strzelanina między polskimi a ruskimi żolnierzami. Jednak ruskich było zbyt wiele i nasi musieli zaprzestać strzelania. Oddziały który tego dokonał tzn. znajdujący się w pobliżu żolnierze zostali zatrzymani, rozbrojeni a ci co nie brali czynnego udziału w tak dla nas Polaków ważnej chwili a byli na miejscu, dostali kilkakrotne przydziału żeru i bimbru z rozkzem zajęcia tyłowych pozycji przysięgając, że zachowają to w tajemnicy pod grożbą śmierci. Podobno jak opuszczali plac Raichstagu było słychać, że naszych ruskie rozstrzelai ale byli pod uzbrojoną eskortą i nie mogli nic zrobić. Bardzo przeżywał to opowiadając. To co słyszałem jako rodzinną tajemnicę przekazuje dla potomnych».

«Наши бойцы были скошены очередью [российского] или максима, или ручного пулемета после водружения польского флага на крыше рейхстага. Мой дядя Мечислав Коссаковски из Тыкоцина прошел весь путь от Ленино до Берлина в разведке 1-го (не помню на данный момент, которого) из дивизии 1DP. Трижды он бежал из плена во время выполнения боевых задач, пару раз ранен, но это непринципиально. Еще во времена «коммуны» как огромную семейную тайну он сказал, как он стал конкретным очевидцем, как наши мужчины в первый раз забежали на крышу [Рейхстага] и водрузили польский флаг, и через секунду некие из их были расстреляны подбежавшими русскими. На площади перед воротами началась маленькая, но очень жестокая перестрелка меж польскими и русскими бойцами. Но российских было очень много, и наши были обязаны закончить стрельбу. Польские части, которые участвовали в перестрелке, были задержаны и разоружены, а тех, кто не воспринимал активное роль в настолько принципиальном для нас, поляков, моменте, но были там, они получили несколько порций жрачки и самогона с приказом отправиться в тыл, предупредив держать это в тайне под ужасом смертной экзекуции. Уже покидая площадь перед Рейхстагом, они как бы слышали, как российские расстреливают разоруженные польские части, что первыми водрузили флаг над Рейхстагом, но они ничего не были в состоянии сделать, потому что были под вооруженным конвоем. Дядя очень переживал это, рассказывая. Это я услышал, как семейную тайну, которая передается потомству».

Вот так — поляки 1-ые взяли Рейхстаг, но российские их расстреляли… Пока это неофициальная версия. Но практически во всех интервью с польскими бойцами, бравшими Берлин, уже обязательно задают вопрос «А про расстрел русскими польских боец, повесивших флаг, вы что-то понимаете?»

Другими словами мы присутствуем при рождении еще одного исторического факта о расстреле польских боец безжалостными русскими. Сейчас прямо на площади перед Рейхстагом. Вот помяните мое слово — пройдет еще пару лет, появится еще несколько очевидцев с рассказами родных дядь, что лицезрели все своими очами, и сотки горестных памятников встанут по всей Польше…

А вы гласите — братство и праздничек Победы.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий
SQL - 51 | 0,207 сек. | 12.51 МБ